Phenix City library hosts 'Snapshot Day'

Phenix City library hosts 'Snapshot Day'