Phenix City hosts 'Flag Day' ceremony

Phenix City hosts 'Flag Day' ceremony