ATM Skimmer found on Phenix City U.S. Highway 280

ATM Skimmer found on Phenix City U.S. Highway 280