Columbus tennis teams move on to elite eight

Columbus tennis teams move on to elite eight