Troy University hosts grand opening for new registrar's office in Phenix City

Troy University hosts grand opening for new registrar's office in Phenix City