NIM hosts President’s Day birthday bash mini-camp for local kids

NIM hosts President’s Day birthday bash mini-camp for local kids