Statement by President Obama on Boston Marathon explosions

Statement by President Obama on Boston Marathon explosions