Boston Marathon tragedy hits locally

Boston Marathon tragedy hits locally