Advertisement

Radek Przygodzki

Meteorologist
Radek Przygodzki

Radek joined Storm Team 9 as a weekend meteorologist in August 2020.

Latest News

Latest News