United Way hosts Pratt & Whitney golf classic

United Way hosts Pratt & Whitney golf classic